บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร ?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รูปถ่าย
 • ข้อมูลทางเทคนิค: IP address, User Agent

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้
 • การสมัครสมาชิกด้วยอีเมล หรือบัญชีโซเชียล เช่น Facebook, Twitter, Google
 • การติดต่อเข้ามาผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ หรือผ่านอีเมล
 • การแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์
 • การได้มาโดยอัตโนมัติจากคำร้องขอ HTTP เช่น IP address, User Agent และคุกกี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 • เพื่อการยืนยันตัวตน
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ และการป้องกันสแปม
 • เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น กล่าวคืออยู่บนฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อรักษาความปลอดภัย ป้องกันสแปม และวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนไปยังบริการของบุคคลที่สาม เช่น
 • ส่ง IP address ไปยังบริการ Google reCAPTCHA เพื่อตรวจสอบสแปม
 • ส่ง log files ซึ่งมีข้อมูล IP address, User Agent และที่อยู่เว็บไซต์ไปยังบริการ Grafana เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ และตรวจสอบความผิดปกติทางด้านความปลอดภัย

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
 • ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • สถานที่จัดเก็บ: เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ DigitalOcean
 • ระยะเวลาจัดเก็บ: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • ข้อมูลการเป็นสมาชิก เก็บไว้ไม่เกิน 90 วันหลังแจ้งยกเลิกบัญชี
  • ข้อมูลการติดต่อ เก็บไว้ไม่เกิน 90 หลังจากวันที่ติดต่อเข้ามา
 • เมื่อพันระยะเวลาจัดเก็บ หรือเราไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทําการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ขอมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง https://poundxi.com/contact

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกลาวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดําเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ผ่านช่องทางการตั้งค่าบนเว็บไซต์

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและรักษาความปลอดภัย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อวัดการโต้ตอบกับโฆษณา และป้องกันไม่ให้โฆษณาเดียวกันแสดงต่อท่านหลายครั้งเกินไป

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สําหรับเว็บไซต์ของเรา
 1. คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น: คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
 2. คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์: คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
 3. คุกกี้ในส่วนการตลาด: คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถลบ หรือปิดการใช้งานคุกกี้บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของท่านได้ โดยเราจะแนบลิงก์วิธีการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ยอดนิยมไว้ให้ท่านดังนี้
 • Firefox: https://support.mozilla.org/th/kb/เปิดและปิดการใช้งานคุกกี้
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
 • Safari: https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac
 • Edge: https://support.microsoft.com/th-th/windows/ลบและจัดการคุกกี้-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์อื่นๆ ท่านสามารถอ่านคู่มือได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโปรแกรมนั้นๆ

หากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบความไม่สะดวกบางประการในการใช้งานเว็บไซต์ เช่นความสามารถบางอย่างทำงานไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไม่ได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสําหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทําการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 2022-04-13

ช่องทางการติดต่อ

https://poundxi.com/contact