บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

Profile


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเล่น: ปอนด์ (Pound)

การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทักษะต่างๆ

ระบบปฏิบัติการ: Linux, Windows

การพัฒนาโปรแกรมทั่วไป: C/C++, Qt, Bash Scripting, Python, Go

การพัฒนาเว็บไซต์: WordPress, Laravel, Vue.js, React, C#, Nginx, PHP, HTML, CSS, JavaScript/Typescript, Bootstrap

ฐานข้อมูล: MySQL/MariaDB, SQLite, MongoDB

การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ: React Native, Flutter

เครื่องมืออื่นๆ: Git, Docker, SSH, OpenPGP

IoT (Internet of Things): Raspberry Pi, Arduino, ESP8266


ผลงาน